Assessorament Laboral

· Assessorament global laboral i social.

· Altes i baixes d'empreses a la Seguretat Social.

· Tramitació de les diferents modalitats de contractes laborals, amb seguiment dels mateixos.

· Altes i baixes de treballadors.

· Confecció de nòmines i de documents de cotització a la Seguretat Social.

· Seguiment i confecció de la liquidació de retencions de l'IRPF.

· Assistència i representació en els actes de conciliació laboral i Jutjats de lo Social.

· Sol·licitud i tramitació de tota mena de prestacions de la Seguretat Social: jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat, etc., incloent-hi el càlcul previ de la base reguladora, així com, si s'escau, la interposició de reclamació prèvia contra la resolució denegatòria d'aquestes prestacions i de demanda davant el Jutjat de lo Social.

En general, qualsevol altre servei relacionat amb aquesta àrea.

GRÀCIA ASSESSORES

Com el podem ajudar?

Per a qualsevol consulta que ens vulgui fer contacti'ns sense compromís:Contactar